ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς» Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην αποστολή 20 βιβλίων με ταχυμεταφορέα. Πιο συγκεκριμένα:

Η παραλαβή των βιβλίων από τον ταχυμεταφορέα θα γίνεται από το κτίριο του Δημαρχείου Νάξου και θα παραδίδεται στον εκάστοτε παραλήπτη. Οι αποστολές αφορούν στην Αθήνα και την Κρήτη και το βάρος του κάθε βιβλίου  θα είναι έως 4,5 κιλά.

H κάθε αποστολή ανέρχεται στο κόστος των 8,50 ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2020.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, σε βάρος του. Κ.Α. 00-6221 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1236/20-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 02-09-2020 και ώρα 10:00.

 

 

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Σταμάτης Βερύκοκκος

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

 

 

Σχόλια are closed.