ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη
παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Comments are closed.