ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΕΓΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης/2022 έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 31ης Μαρτίου 2022 δια περιφοράς.
Αρ. Απόφ. 19/2022 Περίληψη: Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών και δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο άγγελμα του θανάτου της αειμνήστου συντοπίτισσάς μας και με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα, Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη.
Στη Νάξο, σήμερα στις 31-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11:00π.μ. και λήξης 13:00μ.μ., ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 3899/16-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021, το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού συμμετέχουν πλέον των 2/3 των Μελών του Σώματος, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετέχουν διά της ψήφου τους τα 22 μέλη, συμμετέχοντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανού Δημήτριου, άρχισε η συνεδρίαση.
Συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Μανιός Δημήτριος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Ταγκούλης Ιωάννης, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ιωάννης, Μπερτσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Βρούτσης Βασίλειος, Νομικός Νικόλαος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Κορρές Ιωάννης.
Μη συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Γαβαλάς Ιωάννης, Μαργαρίτη Παρασκευή, Βασαλάκης Αντώνιος, Βάβουλας Εμμανουήλ, Βασιλάκη Σοφία.
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυνιδάρου κ. Κων/νος Κλουβάτος.
Παρών στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, επί του οποίου τα Μέλη του Σώματος καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τυχόν απόψεις και την ψήφο τους, έχει τίτλο: Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών και δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο άγγελμα του θανάτου της αειμνήστου συντοπίτισσάς μας και με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα, Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη.
Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7. Την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.
11. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β΄).
12. Την υπ΄αριθμ. 382/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
14. Το γεγονός ότι η αποβιώσασα υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος, άξια οικογενειάρχης και μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του νησιώτικου τραγουδιού με πλούσιο έργο, αυθεντικές ερμηνείες και τεράστια προσφορά στο παραδοσιακό τραγούδι και εν γένει στον πολιτισμό, την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα .

Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια της θανoύσης.
2. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στο Κατάστημα της Κοινότητας Kυνιδάρου, τόπο καταγωγής της θανούσης, μέχρι και την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
3. Την κατάθεση στεφάνου εις μνήμη της αποβιωσάσης.
4. Την ονομασία κεντρικής οδού της πόλεως Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε οδό «Ειρήνης Κονιτοπούλου -Λεγάκη».
5. Τη δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς της.
6. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια της θανούσης.
7. Να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλεί στον τοπικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ΜΜΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2022.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Ταγκούλης Ιωάννης, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ιωάννης, Μπερτσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Βρούτσης Βασίλειος, Νομικός Νικόλαος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Κορρές Ιωάννης.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Κλουβάτος Κωνσταντίνος (Κοινότητα Κυνιδάρου)

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.