Απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) της Π.Ε. Κυκλάδων.

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά
Ταχ. Κωδ. : 84100 – Ερμούπολη, Σύρος
Εισηγητής : Θανάσης Δρόσος
Τηλέφωνο : 22813 62723
E-mail : dpp@cycl.pnai.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ερμούπολη, 31 Μαΐου 2022
Αριθ. Πρωτ. : 66658/581

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης,
παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά
οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) της Π.Ε.
Κυκλάδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων…» (ΦΕΚ 27/Α/2020).
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α’), όπως ισχύει σήμερα.
3. Την ΥΑ 1299/7-4-2003 «Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική
λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
4. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 160&3 & 186§Θ
5. Το ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την υπ’ αρ. 49947/10-8-2015, ΦΕΚ
1666/Β/2015, Απόφαση του ασκούντα χρέη Γ.Γ. Α.Δ.Αι. με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»).
6. Την υπ’ αριθ. 121211/9022/9-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ
Β’/3536/20-9-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
Λεονταρίτη Γεώργιο».
7. Την υπ’ αριθ. 121212/9023/09-09-2019 (ΦΕΚ3536Β/20-09-2019) ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής
Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο».
8. Την Υ.Α. με αρ. 7575/18-10-2016, με θέμα: “Ρυθμίσεις λειτουργίας Σ.Ο.Π.Π. των περιφερειακών
ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3013//2002 και το άρθρο
160 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν” (ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ).
9. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 8778/14-3-2020 Απόφαση του κ. Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ)
10.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου

Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με την κωδική
ονομασία ΙΟΛΑΟΣ». (ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
11.Το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 55/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.
Αιγαίου. (ΑΔΑ ΩΖΒΚ7ΛΞ-ΞΤΟ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
12.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2093/23-3-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Δνση Σχεδ. & Αντιμ. Εκτ. Αναγκών με
θέμα: «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Σ.Ο.Π.Π., Σ.Τ.Ο. και διενέργεια ασκήσεων
πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022»
13.Το υπ’ αριθ. 33703/356/28-3-2022 έγγραφο Π.Ν.Αι./Δ.Π.Π. με θέμα: «Έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με
θέμα: «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Σ.Ο.Π.Π., Σ.Τ.Ο. και διενέργεια ασκήσεων
πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022».
14.Ο Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022) άρθρο 129 «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση» και άρθρο 130
«Έκταση εφαρμογής».
15.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2902/27-4-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Δνση Σχεδ. & Αντιμ. Εκτ. Αναγκών με
θέμα: «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών –
Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων». (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57)
16.Η υπ’ αριθ. πρωτ. 58290/520/17-5-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ
6ΡΥ57ΛΞ-ΗΒΦ).
17.Το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της 25-5-2022 του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων (σχετικές
εισηγήσεις της Δνσης Δασών Κυκλάδων και της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και
οχημάτων στις παρακάτω οριζόμενες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση,
όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) της Π.Ε. Κυκλάδων κατά τις ημέρες που ο δείκτης
επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (από ώρα 2 μ.μ. έως και ώρα 6 π.μ. της επομένης ημέρας)
και κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 5 (καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας έως και ώρα 6 π.μ. της επομένης ημέρας).
α) Νήσος Άνδρος:
Η περιοχή που βρίσκεται με κόκκινο περίγραμμα στο συνημμένο απόσπασμα Google Earth:
Κατάκοιλος, Βουρκωτή, Άχλα, Μονή Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος, Μεγάλα Βράχια
β) Νήσος Νάξος:
Η περιοχή που βρίσκεται με κίτρινο περίγραμμα στα συνημμένα αποσπάσματα Google Earth:
β1) Σταυρός Κεραμωτής, Κόρωνος, Σκαδό, Μέση, Κορωνίδα, Αγία Αναστασία, Μυρίσης
β2) Αλυκό
Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω
περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και
πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής
του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα κατά
περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 130 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ
82/Α/2022).
Εσωτερική Διανομή
1.Π.Ν.Αι./ Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο
2.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη
3. Π.Ν.Αι./Δ.Π.Π./Τμήμα Πολ. Προστασίας Κυκλάδων
4. Π.Ν.Αι./Δ.Π.Π./Γραφεία Πολ. Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων
Για την ακρίβεια
Ο προϊστάμενος
Δνσης Πολ. Προστασίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
Θανάσης Δρόσος
Γεωλόγος MSc

 

Γεώργιος Λεονταρίτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: (να σταλεί e-mail)
1. Π.Ν.Αι./Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΟΠΠ ΠΕ Κυκλάδων
2. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Άνδρου, υπ’ όψη επάρχου κ. Δ. Λάσκαρη
3. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Θήρας, υπ’ όψη επάρχου κ. Χ. Δαρζέντα.
4. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Κέας-Κύθνου, υπ’ όψη επάρχου κ. Ι. Ευαγγέλου
5. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Μήλου, υπ’ όψη επάρχου κας Ε. Χωριανοπούλου
6. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Μυκόνου, υπ’ όψη Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σ. Μπρίγγου
7. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Νάξου, υπ’ όψη επάρχου κ. Ι. Μαργαρίτη
8. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Πάρου, υπ’ όψη επάρχου κ. Κ. Μπιζά
9. Π.Ν.Αι./Π.Ε. Τήνου, υπ’ όψη επάρχου κας Α. Δεληγιάννη
10. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γραφείο Συντονιστή
11. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Δνση Πολιτικής Προστασίας
12. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
13. Δνση Δασών Κυκλάδων
14. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ν. Αιγαίου
15. ΔΙ.Π.Υ. Ν. Κυκλάδων & Π.Υ. Ερμούπολης,
16. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δνση Ν. Αιγαίου
17. Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων
18. Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων
Κοινοποίηση: (να σταλεί με e-mail)
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

Αντιπυρικός Χάρτης Άνδρου

Αντιπυρικός χάρτης Νάξου 1

Αντιπυρικός Χάρτης Νάξου 2

 

Σχόλια are closed.