ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 7-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ        ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό  7

 ΘΕΜΑ:      Ορισμός  Προέδρου  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Νάξου  &   Μικρών Κυκλάδων.

  Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.      Την με αριθμό 1/2013 απόφασή μας, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 
Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Τοτόμη Πρωτονοτάριο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θητεία  μέχρι  31-08-2014, ημερομηνία λήξης της  τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος       
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης                                       

Σχόλια are closed.