Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης/2024 τακτικής συνεδρίασης με του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιανουαρίου 2024.
Αρ. Απόφ. 29/2024 Περίληψη: Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Στη Νάξο, σήμερα στις 29-01-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ., ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 1726/25-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023, γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών είναι παρόντα και τα 23 μέλη, παρόντος και του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανού Δημήτριου, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες Σύμβουλοι: Μαυρομμάτης Φώτιος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Βασιλάκης Ιωάννης, Βιτζηλαίος Ιωάννης, Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός, Νομικός Νικόλαος, Πολυκρέτης Νικόλαος, Σέργης Νικόλαος, Φλεριανός Βασίλειος, Κωβαίος Αντώνιος, Πράσινος Δημήτριος, Γαβαλάς Ιωάννης, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαράκης Ιωάννης, Βάβουλας Εμμανουήλ, Γρυλλάκης Αθανάσιος, Κορακίτης Δημήτριος, Μουστάκη Αικατερίνη, Κορρές Ιωάννης.
Απόντες Σύμβουλοι: Πιτταράς Αντώνιος, Μανδηλαράς Γεώργιος.
Αποχώρησαν: Στη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος οι Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαράκης Ιωάννης, Βάβουλας Εμμανουήλ, Γρυλλάκης Αθανάσιος, Κορακίτης Δημήτριος, Μουστάκη Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, και απ’ αυτούς,
• παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αρσενίου κ. Κάβουρας Γεώργιος,
• δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βίβλου κ. Ρεφενές Απόστολος.
Παρών στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη και έθεσε υπόψιν των μελών του Σώματος την υπ’ αρ. πρωτ. 1/661/07-01-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. η οποία αναφέρει τα εξής: Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019(Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν. 3852/10 με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
Ειδικότερα οι Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη.
Ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2012 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις.
Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη ξεκινά από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπόμενης στο νόμο προκήρυξης ή από την προκήρυξη – σε περίπτωση μη έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της επιλογής.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος το περιεχόμενο της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/2010(87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 661/ΕΓΚ..1/1-1-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)»
3. Τη με αριθ…../2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α. Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Β. Ιδιότητες που αποτελούν κώλυμα ή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 5056/2010 (163 Α).
Γ. Χρόνος υποβολής της δήλωσης υποψηφιότητας Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις … Φεβρουαρίου 2024 και ώρα ………, ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της απόφασης επιλογής.
Δ. Περιεχόμενο αίτησης-δήλωσης
Η αίτηση-δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης καθώς και από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και δεν υφίστανται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν. 5056/2010 (163 Α). Ως κριτήρια που κρίνονται ικανά να εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης θεωρούνται τα εξής:
Να είναι Έλληνας πολίτης, Να είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Να μην έχει κώλυμα διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 3584/2007(Α΄ 143), Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κτήριο Δημαρχείου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00
Ε. Διαδικασία επιλογής Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στους υποψήφιους που το επιθυμούν, προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με την υποψηφιότητά τους.
ΣΤ. Προβλεπόμενη θητεία του Συμπαραστάτη. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ωστόσο, είναι επιτρεπτή η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια πλειοψηφία και την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
Ζ. Δημοσιότητα της προκήρυξης Η παρούσα α) δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με αναγραφή ολόκληρου του κειμένου, στο δημοτικό κατάστημα (άρθρο 97 παρ. 6 εδ. γ του ν.3463/2006), β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου (άρθρο 77 παρ. 1 εδ. α του ν.3852/2010) και γ) αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 2 παρ. 4 του ν.3861/2010).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και τη λήψη σχετικής απόφασης.
Κορρές Ιωάννης: Είναι ένας θεσμός που δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023.
3. Την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1/661/07-01-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019(Α΄134).
7. Το άρθρο 77 του ν. 3852/10 με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Την τοποθέτηση του κ. Κορρέ Ιωάννη ότι δεν συμμετέχει στην διαδικασία.
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Την προκήρυξη θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης για το Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Τον καθορισμό του περιεχομένου της προκήρυξης για την πλήρωση θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως εξής:
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, Απαραίτητη προϋπόθεση: μόνιμος κάτοικος Νάξου τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία προκειμένου να έχει γνώση των τοπικών υποθέσεων και συνθηκών.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση καθώς και βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι ώρα 13:00 της ημερομηνίας που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Η επιλογή θα γίνει απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 ) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (Αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Χατζηανδρέου).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2024.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Ιωάννης B. Βασιλάκης Μαυρομμάτης Φώτιος, Σιδερής Νικόλαος, Κωβαίος Αντώνιος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Νομικός Νικόλαος, Βιτζηλαίος Ιωάννης, Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός, Πολυκρέτης Νικόλαος, Σέργης Νικόλαος, Φλεριανός Βασίλειος, Πράσινος Δημήτριος, Γαβαλάς Ιωάννης.
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.