Απ’ ευθείας αναθέσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών (σύμφωνα   με τις  Π.Ν.Π) & Νέες Ρυθμίσεις Νομοθεσίας ΄΄Δημοσίων Συμβάσεων΄΄ Προμηθειών-Υπηρεσιών, Έργων & Μελετών στα πλαίσια των Ν.4605,Ν.4608,Ν.4609,Ν.4610.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Προς:

1. FORUM TRAINING &    CONSULTING

 

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Απ’ ευθείας αναθέσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών (σύμφωνα   με τις  Π.Ν.Π) & Νέες Ρυθμίσεις Νομοθεσίας ΄΄Δημοσίων Συμβάσεων΄΄ Προμηθειών-Υπηρεσιών, Έργων & Μελετών στα πλαίσια των Ν.4605,Ν.4608,Ν.4609,Ν.4610.

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.375,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 12561/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1194, ΑΔΑ : 674ΔΩΚΗ-Ν7Ξ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : «Απ’ ευθείας αναθέσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών (σύμφωνα   με τις  Π.Ν.Π) & Νέες Ρυθμίσεις Νομοθεσίας ΄΄Δημοσίων Συμβάσεων΄΄ Προμηθειών-Υπηρεσιών,Έργων & Μελετών στα πλαίσια των Ν.4605,Ν.4608,Ν.4609,Ν.4610,από σήμερα Παρασκευή 31/07/2020 έως και Τετάρτη 05/08/2020

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 2.375,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.