ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 30ης Ιουνίου 2020 με τηλεδιάσκεψη.
Αρ. Απόφ. 78/2020 Περίληψη: Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 155/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Στη Νάξο, σήμερα στις 30-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ., ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 10155/26-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετέχουν και τα 22 μέλη, συμμετέχοντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανού Δημήτριου, άρχισε η συνεδρίαση.
Συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Ταγκούλης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ν. Ιωάννης, Μπρετσιάς Αθανάσιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Βρούτσης Βασίλειος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Μαράκης Β. Ιωάννης, Νομικός Νικόλαος, Κορρές Ιωάννης.
Μη συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Γαβαλάς Ιωάννης, Πιτταράς Αντώνιος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Βασαλάκης Αντώνιος, Μαργαρίτη Παρασκευή.
Aπεχώρησαν: Στο 4ο θέμα ο Νομικός Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
• Συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκαδού κ/ Πάσσουλας Μιχαήλ.
• Δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1)Νάξου κ. Μαυρογιάννης Ευθύμιος, 2) Φιλωτίου κ. Κρασσάς Βασίλειος, 3)Κορωνίδας κ. Αλιμπέρτης Αντώνιος και 4) Σχοινούσας κ. Κωβαίος Σταμάτιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη.
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Βαθρακοίλης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 75 του Ν. 3463/2006 και 72, 75 & 65 του Ν. 3852/2010, επί τη λήψης κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η παρούσα απόφαση, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων οργάνων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανάλογα με το περιεχόμενο αυτής. Στη περίπτωση του εν λόγω θέματος, επί του καθορισμού των τιμών θέσεων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, αρμόδιο όργανο να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά, είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 155/2020 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τη λήψη απόφασης καθορισμού τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά άδεια και θέση στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 ως εξής:
Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
 Εκατό ευρώ (100,00) για κάθε μία από τις δέκα (10) θέσεις στη Χώρα Νάξου, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων.
Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
 Εκατό ευρώ (100,00) για κάθε μία από τις δέκα (10) θέσεις στο χώρο των πρώην οικοπέδων της Αεροπορίας της Χώρας Νάξου.
 Πενήντα ευρώ (50,00) για κάθε μία από τις είκοσι (20) θέσεις στην «Πλατεία Κάτω Γεφύρι Φιλωτίου Νάξου, απέναντι από το φούρνο του Μουστάκη Εμμανουήλ (μόνο για τυροκομικά προϊόντα).
Πενήντα ευρώ (50,00) για κάθε μία από τις τρεις (03) θέσεις στη θέση «Περατσί» Βίβλου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
Κορρές Ιωάννης: Θεωρούμε υψηλά τα αντίτιμα, πρέπει να είναι ελεύθερα για τους παραγωγούς και τους μικροπωλητές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
8. Την υπ’ αριθμ. 155/2020 (ΑΔΑ:ΨΞ4ΡΩΚΗ-ΣΦΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 65,67, 72 του Ν. 3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 τ Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,…… και άλλες διατάξεις».
12. Την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15-05-14 τεύχος Α’).
13. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006.
14. Το άρθρο 11 «Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών» του Ν. 4623/19,
15. Την υπ’ αριθ. 117/90814/19-12-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κορρές Ιωάννης
Τον καθορισμό τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020, όπως εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 155/2020 απόφαση της, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα ως εξής:
Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
 Εκατό ευρώ (100,00) για κάθε μία από τις δέκα (10) θέσεις στη Χώρα Νάξου, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων.
Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
 Εκατό ευρώ (100,00) για κάθε μία από τις δέκα (10) θέσεις στο χώρο των πρώην οικοπέδων της Αεροπορίας της Χώρας Νάξου.
 Πενήντα ευρώ (50,00) για κάθε μία από τις είκοσι (20) θέσεις στην «Πλατεία Κάτω Γεφύρι Φιλωτίου Νάξου, απέναντι από το φούρνο του Μουστάκη Εμμανουήλ (18 για τυροκομικά προϊόντα και 2 για οπωροκηπευτικά).
Πενήντα ευρώ (50,00) για κάθε μία από τις τρεις (03) θέσεις στη θέση «Περατσί» Βίβλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2020.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μανιός Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Ταγκούλης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ν. Ιωάννης, Μπρετσιάς Αθανάσιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Βρούτσης Βασίλειος, Μαράκης Β. Ιωάννης, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Κορρές Ιωάννης.

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.