ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξος, 22/6/2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 21/6/2011

(11η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

41

1ο:Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ως Καφέ – Αναψυ-κτήριο),στην  Καπετανάκη Μαρίνα του Γεωργίου,   στην περιοχή Πηγαδάκια  Χώρας Νάξου, το ακριβές

είδος του οποίου θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέρ-γειας  ελέγχου από την αρμόδια Υγειονομική Υπη-ρεσία.   

42

2ο:Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής κατάστημάτων

                Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Περάκη Ευστράτιο του Σάββα για το κατάστημα Καφετέρια-Εστιατόριο «ΠΙΚΑΣΣΟ» στην Πλατεία Πρωτοδικείου  Χώρας Νάξου,  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Κερρά Βασίλειο του Θεοδοσίου για το κατάστη-μα καφενείο -Μπάρ « CAPTAIN BILL» στην Πα-ραλία  Χώρας Νάξου, έως την 31/10/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

γ. Α.Αγαπητός-Π.Γιαμούρης Ο.Ε. για το κατάστημα καφέ -Μπάρ « SANTE» στην  Παραλία  Χώρας Να-ξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

δ.Χάμπα Δημήτριο του Ιωάννη για το κατάστημα εποχιακή καφετέρια -Εστιατόριο «ΤΥΠΟΓΡΑ-ΦΕΙΟ» στην περιοχή Φάραγγας Χώρας Νάξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

ε.Νίκος και Φραγκούλης Κορρές Ο.Ε. για το κατά-στημα Καφέ -Μπάρ-Πιτσαρία-Εστιατόριο-Ψητο-πωλείο «ΟΑSIS», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Χώρας Νάξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

στ.Μανωλά Δημήτριο του Μιχαήλ για το κατάστη-μα καφετέρια -Μπαρ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» στην Παρα-λία Χώρας Νάξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

ζ.Γ.Ελευθερίου και Σία Ο.Ε. για το κατάστημα καφέ -Μπάρ « DAY NIGHT» στην Παραλία  Χώρας Να-ξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

η. Μυλωνά Νικόλαο του Βασιλείου για το κατάστη-μα εστιατόριο-Ψητοπωλείο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στην περιοχή Αγά Βρύση Χώρας Νάξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

43

3ο:Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Διατύπωσε θετική γνώμη για την ψήφιση  ως έχει, του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου .

44

4ο: Επανεξέταση θέματος ΚΕΓΕ

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται,  να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβού-λιο λόγω του υπερεπείγοντος,  το θέμα του ΚΕΓΕ προς εξέταση και άμεση επίλυσή του. Να αναζητη-θούν τρόποι χρηματοδότησης (ίδιοι πόροι, ευρω-παϊκών προγραμμάτων, ΣΔΙΤ , κ.λ.π) και  να ληφ-θούν οι δέουσες αποφάσεις.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Διατυπώνει προτάσεις για αξιοποίηση του χώρου του ΚΕΓΕ.

 

5ο:Προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της Χώρας Νάξου και προτάσεις  για την άρση αυτών

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλεται  για την επόμενη συνεδρίαση.

45

6ο:Προτάσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στα   όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α.Εισηγείται να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό , για την έκδοση αποφάσεων με κανονιστικές διατάξεις.

Β.Διατυπώνει προτάσεις  για επάνδρωση και εκσυγ-χρονισμό της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία της .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.