ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ: 7ΧΟ9ΩΚΗ-ΤΑΡ   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος  16/12/2016   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ.23380
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
(περίοδος ασφάλισης από 7/3/2017 έως 7/3/2018) 
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι:
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (περίοδος ασφάλισης από 7/3/2017 έως 7/3/2018) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
(18.410,00 € για ετήσια ασφάλιστρα και 1.590,00 € δικαίωμα προαίρεσης)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11/01/2017, ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα ή αν μέχρι τη μέρα και ώρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 2285360129, fax.: 2285023570, (αρμόδιος υπάλληλος κος Μαχαιριώτης Νικόλαος) και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Σχόλια are closed.