ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360145
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020» (CPV 45233142-6), με προϋπολογισμό 345.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 245.644,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: Βελτίωση της βατότητας των οδών με την συντήρηση και επισκευή του καταστρώματος τους και την εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης, ώστε να είναι ασφαλέστερη η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, Αποξήλωση άοπλων σκυροδεμάτων, Επισκευή – καθαρισμός ερείσματος και τάφρων οδών, Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης, Ανύψωση φρεατίων, Σήμανση (Οριζόντια).
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α 95035, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 03/06/19).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.565,00 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2020 και 345.000,00€ για το έτος 2021 σε βάρος του ΚΑ 30-7326.307και με αρ. Α-1790.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360145, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kfragkiskou@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φραγκίσκου Αικατερίνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.