ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5001802
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.6.β.2 – Ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αποτελείται από 2 υποέργα που αφορούν στην κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων (υποέργο 1) για την παραγωγή 300κ.μ./ημέρα πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και την ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων (υποέργο 2).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την υλοποίηση της πράξης ικανοποιούνται οι ανάγκες για πόσιμο νερό στην Ηρακλειά, βελτιώνονται οι υποδομές ύδρευσης και η ποιότητα του νερού καθώς ταυτόχρονα διασφαλίζεται η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, η βιωσιμότητα και η επάρκεια σε πόσιμο νερό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Αυτονομία στην υδροδότηση του νησιού και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ο ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 141 άτομα (απογραφή 2011) με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1259 ατόμων (πρόβλεψη 20ετίας).

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 554.112,90 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 277.056,45 €
ΜΗ ΕΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΦΠΑ):
987,10 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 555.100,00€

Σχόλια are closed.