Α Ν Α Κ Ο  Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νάξος,  07/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α Ν Α Κ Ο  Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 θα αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Επιλογής νηπίων, Επιλαχόντων νηπίων και απορριφθεισών αιτήσεων) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από ειδική Επιτροπή επιλογής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 91/2020  (ΑΔΑ: ΨΔΝΑΩΚΗ-ΑΓ1) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛ1ΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να δουν τους Πίνακες αναρτημένους στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.