Βελτίωση Αγροτικής Οδού δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«Βελτίωση Αγροτικής Οδού από δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας»
Ο Δικαιούχος Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδού δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας» (CPV: 45233123-7), Κωδικός ΝUTS: EL422, με προϋπολογισμό 290.322,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 360.000,00€.
Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 273.486,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Το παρόν έργο αφορά βελτίωση της βατότητας αγροτικής οδού και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, με νέο ασφαλτικό οδόστρωμα και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών για την απρόσκοπτη απορροή ομβρίων καθώς και κατακόρυφη – οριζόντια σήμανση.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195179 και η σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον:
Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-1-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-1-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πέντε χιλιάδων οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (5.806,45€) και ισχύ μέχρι την 25-12-2023.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036132874, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210043.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6073/22-12-2022 (ΑΔΑ: 61ΗΣ4653ΠΓ – ΔΜΑ) σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΕ ΠΑΑ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210043.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195179.

 

Σχόλια are closed.