Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 145
Ηλ. Ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου» (CPV 45233120-6), με προϋπολογισμό 643.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 510.711,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: βελτίωση της βατότητας δύο αγροτικών οδών και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, με νέο ασφαλτικό οδόστρωμα και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών για την απρόσκοπτη απορροή ομβρίων καθώς και κατακόρυφη – οριζόντια σήμανση.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184410, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων.
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 13:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.370,98 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ή πόρους προγράμματος του ΥΠ.ΕΣ. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 19587/1-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟΒΩΚΗ-ΩΥΟ), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ύψους 643.000,00€, η οποία κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022 (πολυετής δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 30-7323.304).
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ορίζονται στην παρ. 4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360145, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kfragkiskou@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φραγκίσκου Αικατερίνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τηςσύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 184410.
Πατήστε εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.