ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Δήμου Νάξου , με προϋπολογισμό 1.218.000,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό: 1.005.699,84 €.,  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, Δημαρχιακού Μεγάρου Νάξου, , μέχρι τις 19/07/2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2285360104 FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Στυλιανή Βερνίκου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/07/2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:
2η , 3η  τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή στην 4η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το νομό Κυκλάδων ή έχει δηλώσει στη ΓΓΔΕ το νομό Κυκλάδων ως νομό δεύτερης προτίμησης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.114,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως 19/02/2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 067/8 (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΕΠ06780028) και  συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και νήσων Αιγαίου (MIS 355320).
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο για ποσό 2% του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Η έγκριση των όρων της Διακήρυξης έγινε με την υπ.αρ. 150 / 02-07-2012 Απόφαση Ο. Ε., Δ.Ν.& Μ.Κ.

Συνημμένα Αρχεία

Νάξος, 3/7/2012                                    

   Ο Δήμαρχος

  Νάξου & Μ. Κυκλάδων

 

 

 

 

                                        Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.