ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ»

Νάξος, 29-11-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 20809

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύττει ότι την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου». (CPV: 45233123-7)
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006176044 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ».
Το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 187.789,49€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη θεωρημένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανέρχεται στο ποσό των 193.548,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, άμεσα και δωρεάν, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu ) στην ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, μέχρι τις 04-01-2019. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (επικαιροποιημένο την 01-10-2018) πρότυπο τεύχος για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.871,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 135 (εκατό τριάντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210006.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αρμόδιος υπάλληλος Φραγκίσκου Αικατερίνη (τηλ.:2285360145 – kfragkiskou@naxos.gov.gr – Φαξ:2285023570) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (τηλ.:2285360104 Φαξ:2285023570), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Νάξος, 29/11/2018

ΣΧΕΔΙΑ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.