ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Νάξος  23/08/2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &                 Αρ.πρωτ.: οικ.11902
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την <Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία της   γεώτρησης ύδρευσης Μητροπόλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων> ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.998,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 04/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00 μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ).
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360126 ,121&153 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». 
Ο  Δήμαρχος
καα                                                                                                                   
Τοτόμης Πρωτονοτάριος  
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.