Άνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΔΑ: ΨΣΟΙΩΚΗ-4ΞΨ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Νάξος,06-04-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 6082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ύστερα από την υπ’ αριθ. 56/03-04-2023 (ΑΔΑ: Ω8Ψ4ΩΚΗ-ΝΟΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα:

α/α Κλάδος Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής. Δύο (2) μήνες 10

Οι υποψήφιοι:
1. Πρέπει να είναι ηλικίας από α) 18 έως 67 ετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. Για την συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
2. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).
4. Να μην έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρ. 2 παρ. 2 περ. ιε και άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 4765/21.
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλυμάτων και λοιπών προϋποθέσεων όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω (χορηγείται από την υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Δ/νση: Χώρα Νάξου, τηλ: 2285360125, αρμόδια για την παραλαβή η υπάλληλος κ. Πολυκρέτη Μαρία), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mpolikreti@naxos.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.e-naxos.eu), δηλαδή από 07-04-2023 έως 11-04-2023. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Σημειώνεται ότι τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.