Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2021 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με α/α 1ης/11-03-2021 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη.

Αριθμός Απόφασης : 01/2021
ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2021 .

Στη Νάξο σήμερα, 11 Mαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ., ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 2903/01-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 67/23624/14-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και την 163/33282/2-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαβούλευσης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου) συμμετέχουν 17 μέλη και ήτοι:
Συμμετέχοντες μέλη φορέων:
ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Πολιχνίου – Η Αγία Παρασκευή Μαράκης Εμμανουήλ –
2 Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου (ΠΕ.ΚΙ.Ν) Σέργης Αντώνιος –
3 Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πολυκρέτης Ευστάθιος –
4 Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου Μάρκου Μαρία –

Συμμετέχοντες Δημότες
Τακτικά μέλη
1. Γραμματάκος Θωμάς
2. Μαυρογιάννης Ευθύμιος
3. Μαθιουδάκης Σπυρίδωνας
4. Μπαρδάνης Ιωάννης
5. Ζαζάνης Κωνσταντίνος
6. Δημητροκάλλης Ευστάθιος
7. Σέργης Ιωάννης
8. Στρατούρης Στέφανος
9. Βερύκοκκος Ελευθέριος
10. Σκάρκος Σπυρίδωνας
11. Θεωνάς Βασίλειος
12. Φραγκίσκος Ανεβλαβής
13. Σάββας Στυλιανός

Μη συμμετέχοντες φορείς
ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Τριπόδων Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Βελώνης Εμμανουήλ
2 Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Σχοινούσας Σίμος Εμμανουήλ
2 Σύλλογος Αγγιδιωτών Νάξου Κιουλαφής Γεώργιος Κουτρούλης Πέτρος
3 Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου Ορφανός Ιωάννης Φρατζέσκος Αλέξανδρος
Μη συμμετέχοντες Δημότες
Καλαϊτζής Εμμανουήλ
Κονδύλης Στέφανος
Πολυκρέτης Νικόλαος
Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν σύμφωνα το Νόμο ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων των Πολιτικών Κομμάτων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Χατζηανδρέου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαυρομμάτης Φώτιος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: ¨Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2021 ¨, έθεσε υπόψη του Σώματος το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
10-7331.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ 2019 73.655,64
15-7311.006 ΑΝ ΣΧ ΚΤΙΡ ΝΗΠΙΑΓ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΚ ΣΤΟΝ ΟΙΚ ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΡΑ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.136,21
15-7311.040 ΔΙΑΜΟΡΦ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛ ΑΥΛΕΙΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΕΓΓΑΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 80.500,00
15-7311.040 ΔΙΑΜΟΡΦ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛ ΑΥΛΕΙΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΕΓΓΑΡΩΝ ΣΑΤΑ 2020 78.401,86
15-7311.041 ΔΙΑΜ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΕΙΟΥ Τ.Κ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ σατα 2018 269,56
15-7311.042 ΕΡΓΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣ ΒΙΟΜ ΔΑΠ ΣΤΟΝ ΠΡΑΥΛ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛ ΤΣΙΚΑ σατα 2018 131,97
15-7322.002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΑΤΑ 2019 117.426,51
15-7322.002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΑΤΑ 2020 114.453,49
15-7326.016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚ σατα 2018 1.197,99
15-7331.022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 8.295,86
15-7341.002 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ Ν. ΝΑΞΟΥ 37.702,44
15-7411.023 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΟΥΝΕΤΗ Τ.Κ. ΑΠΕΙ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.018,44
15-7412.006 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 6.540,00
20-7413.016 ΜΕΛ ΤΡΟΠ ΑΠΟΦ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΡΩΝ Α.Ε.Π.Π ΧΥΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.819,27
20-7413.018 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΚ ΧΩΡΟΘΕΤ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.762,96
25-7312.008 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 147.000,00
25-7312.024 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 1.826,00
25-7312.030 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΝΑΞΟΥ 27.803,59
25-7312.162 ΑΝΤ ΕΠΕΚΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ Τ.Κ. Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 50.841,36
25-7312.197 ΕΠΕΚΤ ΤΜΗ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 19.800,00
25-7312.198 ΑΝΤΙΚ ΤΜΗΜ ΥΔΡ ΟΙΚ ΒΟΥΡ Κ ΔΑΜΑΛΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 17.762,00
25-7336.090 ΚΑΤ ΑΠΟΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 2,96
25-7412.010 ΤΠΟ ΑΠΟΤ ΥΔΡΑΥΛ -Η/Μ ΜΕΛ ΤΕΥΧ ΔΗΜ ΓΙΑ ΕΓΚ ΕΠΕΞ ΑΚΑ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 11.403,72
25-7412.015 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΑΤΑ 2017 16.800,21
25-7412.021 ΠΡΟΜ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΕΛ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ σατα 2018 1.895,66
25-7412.040 ΕΠΙΚΑΙΡ ΟΡΙΣΤ ΜΕΛΕΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ ΑΓ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΥ ΚΤΛ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 24.242,00
25-7413.010 ΜΕΛ ΕΠΕΚΤ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΕΡΑΘΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.728,00
30-7312.009 ΑΝΤΙΚ ΠΑΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝ ΣΑΤΑ 2019 62,29
30-7312.010 ΚΑΤΣΚ ΣΥΝΔ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ ΤΜΗΜ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚ ΣΑΤΑ 2017 8.145,39
30-7312.010 ΚΑΤΣΚ ΣΥΝΔ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ ΤΜΗΜ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚ σατα 2018 8.914,14
30-7312.010 ΚΑΤΣΚ ΣΥΝΔ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ ΤΜΗΜ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚ ΣΑΤΑ 2019 20.000,00
30-7312.010 ΚΑΤΣΚ ΣΥΝΔ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ ΤΜΗΜ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚ ΣΑΤΑ 2020 22.338,83
30-7312.011 ΚΑΤΣΚ ΣΥΝΔ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ ΤΜΗΜ ΔΟΝΟΥΣΑ ΣΑΤΑ 2019 2.956,14
30-7312.020 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΞΟΥ ΣΑΤΑ 2019 2.956,38
30-7323.058 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΡΩΝΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 5.988,01
30-7323.167 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 731,98
30-7323.197 ΕΠΕΚΤ ΚΥΚΛ ΣΤΗ ΔΚ ΝΑΞ ΠΡΟΣΑΡΜ ΚΥΚΛ ΡΥΘΜ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 12.021,80
30-7323.209 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΣΑΤΑ 2019 2.698,61
30-7323.227 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2017 0,47
30-7323.228 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2019 0,90
30-7323.300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2019 17.698,33
30-7323.300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2020 12.301,67
30-7323.301 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2019 45.583,74
30-7323.301 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2020 28.816,26
30-7323.304 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ κ ΒΙΒΛΟΥ ΣΑΤΑ 2021 10.000,00
30-7323.306 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΑΤΑ 2021 1.000,00
30-7323.307 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΑΤΑ 2019 26.098,68
30-7326.012 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.530,39
30-7326.307 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020 ΣΑΤΑ 2020 25.389,36
30-7326.307 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020 ΣΑΤΑ 2021 319.610,64
30-7331.004 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2021 10.000,00
30-7333.062 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΤΑ 2019 2,29
30-7336.006 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΜΠΑΜΠΑΚΙΕ ΣΑΤΑ 2019 9.237,23
30-7341.004 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΟΠΣΑΑ 0006176044 12.825,46
30-7411.001 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Σ ΣΑΤΑ 2017 72.416,00
30-7412.024 ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.984,00
30-7412.032 ΜΕΛ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ ΚΑΔΙ ΚΕΡΑΜΩΤΗ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.984,00
30-7412.035 ΜΕΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΑΔΕΙΟΔ ΟΔΟΥ ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ ΚΑΔΙ ΚΕΡΑΜΩΤΗ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 12.400,00
30-7412.040 ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ19 σατα 2018 14.260,00
30-7412.059 ΠΡΟΚ ΜΕΛ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ & ΕΓΚΑΤ ΕΠΕΞ ΛΥΜ ΠΑΡΑΛ ΟΙΚ Α σατα 2018 3.162,00
30-7412.063 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΚΥΝΙΔΑΡ σατα 2018 24.488,07
30-7412.072 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ, σατα 2018 3.000,00
30-7412.093 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 24.449,65
30-7413.026 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.736,00
30-7413.044 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΣΑΤΑ 2017 7.161,00
30-7413.045 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΣΑΤΑ 2017 6.466,60
30-7413.049 ΜΕΛ ΧΩΡΟΘΕΡ ΛΙΜΕΝ ΥΠΟΔ ΔΙΑΚ ΟΧΛΗΡ ΦΟΡΤΙΩΝ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 8.514,30
30-7413.058 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΑΔΕΙΟΔΟΤ ΒΙΟ.ΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΡΑΝ σατα 2018 18.420,06
30-7413.059 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ ΑΔΕΙΟΔ ΒΙΟ.ΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 9.300,00
30-7413.060 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ ΑΔΕΙΟΔ ΒΙΟ.ΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 16.906,93
40-7413.001 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧ. (Γ.Π.Σ.) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤ. υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 39.000,00
40-7413.003 ΣΧΟΑΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 47.039,70
45-7326.002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 1.552,50
45-7326.013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΑΤΑ 2020 20.295,42
61-7326.002 ΚΑΤ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤ ΑΘΛΗΤ ΕΓΚΑΤ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 600.000,00
61-7326.002 ΚΑΤ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤ ΑΘΛΗΤ ΕΓΚΑΤ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΤΑ 2021 108.040,00
61-7331.001 ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 79.705,03
63-7312.002 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ (ΣΑΕ 055) 504,68
63-7312.003 ΑΠΟΚΑΤ ΕΓΚΑΤ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ (ΣΑΕ 055) 123.959,09
63-7312.004 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ (ΣΑΕ 055) 2.089,83
63-7312.005 ΑΝΤ ΠΑΛ ΑΓΩΩΓΟΥ ΥΔΡ ΑΠΌ ΑΓ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΕΩΣ ΔΕΛΛΑ Ρ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ) ΑΠΌ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΕΛΛΑ ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 550.000,00
63-7312.006 ΠΡΟΜ Κ ΕΓΚ ΕΞΟΠΛ ΑΦΛΑΤ ΝΗΣΟΥ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 161.200,00
63-7312.007 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜ ΚΑΤ 80m3/d ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜ ΑΦΑΛΑΤ ΔΟΝΟΥ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 80m3/d ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (150m3/d) στη ΔΟΝΟΥΣΑ 42.780,00
63-7326.001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ 344.893,15
63-7341.002 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 42.140,00
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ ΑΔΕΙΟΔ ΒΙΟ.ΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 945,30
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ ΑΔΕΙΟΔ ΒΙΟ.ΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 753,50
63-7412.006 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ Δ.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 6.130,41
63-7412.006 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.558,27
63-7412.007 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ Δ.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 5.225,84
63-7412.007 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.174,48
63-7412.008 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ Δ.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 7.033,85
63-7412.008 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.941,95
63-7412.009 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δ.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 7.033,85
63-7412.009 ΠΡΟΜΕΛ ΕΓΚΑ ΕΠΕΞΕΡ ΑΚΑΘΑΡΤ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 2.941,95
64-7311.001 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 12.763,58
64-7311.002 ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 216,70
64-7311.004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 14.700,00
64-7311.005 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 15.000,00
64-7311.006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 670,47
64-7311.007 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 55,38
64-7311.009 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚ WC ΣΤΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΒΙΒΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ν.Α 241,69
64-7336.001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤ ΝΑΞΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ν.Α. 37.052,04
64-7336.005 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΕΙΡΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ν.Α. 137.987,96
64-7341.002 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ (2019ΕΠ06710004) 800.000,00
70-7311.019 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΣΑΤΑ 2017 34.336,08
70-7331.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ σατα 2018 8.377,67
70-7336.003 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ ΣΑΤΑ 2021 10.000,00
70-7411.011 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΔ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 4.216,00
70-7411.012 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΥΦΟ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 4.216,00
70-7411.013 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 4.216,00
70-7411.014 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 4.216,00
70-7411.015 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ υπολοιπο σατα προηγουμενων ετων 55.233,44
70-7411.016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ 2021 30.000,00
5.055.413,11

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των συμμετεχόντων:
 Κονδύλης Νίκος (Υπάλληλος Δήμου): Η ΣΑΤΑ είναι στα ίδια επίπεδα με το 2020. Έχουν δεσμευτεί όλα τα χρήματα όλων των χρόνων που έχουμε έως σήμερα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα ανέρχεται περίπου στα 5.000.000,00€ και υπάρχουν τα ποσά από ιδίους πόρους και τα υπόλοιπα είναι τα μεγάλα έργα που τρέχουν μέσω χρηματοδοτήσεων. Δεν έχουν μπει τα έργα του «ΤΡΙΤΣΗ» γιατί τώρα είμαστε στη διαδικασία χρηματοδότησης τους. Υπάρχει μεγάλο βάρος στο τομέα της ύδρευσης, στις συντηρήσεις των δικτύων. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 και του 2021 έχει συμβασιοποιηθεί. Ότι χρήματα είχε διαθέσιμα από ίδιους πόρους ο Δήμος έχουν δεσμευτεί. Υπάρχουν πολλά έργα που είναι σε προμήθειες και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
 Δήμαρχος: Τα χρήματα που παίρνουμε από την ΣΑΤΑ είναι πολύ λίγα, πρέπει ο Δήμος να κάνει καινούργιες μελέτες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ένταξης των έργων. Ο Δήμος έχει προβεί με διαδικασία leasing στην ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του. Η Τεχνική Υπηρεσία προσπαθεί να υλοποιήσει σημαντικά έργα.
 Μάρκου Μαρία (Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου): Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο έργων. Προτείνω κάποια μελέτη για την αντισεισμική προστασία και ασφάλεια των σχολείων.
 Θεωνάς Βασίλειος (Μέλος Επιτροπής Δημότης): Όταν έρχεται ένα τεχνικό πρόγραμμα με κάλυψη 99,9% του προϋπολογισμού του και ζητείται έγκριση επί αυτού, δεν μπορεί να πει κανένας όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα όραμα ιδίως για τα μεγάλα έργα, όπως η θέση για νέο λιμάνι, η άμεση αναμόρφωση και βελτίωση της επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού του Τσικαλαριού, η αναμόρφωση του βιολογικού καθαρισμού της Χώρας έτσι ώστε να μην πετάμε ωφέλιμο νερό στη θάλασσα αλλά να το γυρίσουμε στο λιβάδι. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση προγραμματισμού σε ορίζοντα της θητείας που έχετε μπροστά σας.
 Βερύκοκκος Λευτέρης(Μέλος Επιτροπής Δημότης): Το τεχνικό πρόγραμμα έχει καταντήσει με το πόσες σελίδες τυπώνεται στο excel. Tα περισσότερα έργα είναι αποπερατώσεις και είναι μια συντήρηση της μιζέριας. Η πάγια δικαιολογία είναι η έλλειψη χρηματοδοτήσεων, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα δημοκρατίας το να μην μπορεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας να αποφασίσει για τον τόπο του. Με το Φιλόδημο Ι και ΙΙ δόθηκαν 140.000.000,00€ και υπήρχαν δήμοι στις Κυκλάδες που πήραν 10.000.000,00€. Ο Δήμος πήρε από το Φιλόδημο μόνο 500.000,00€. Χρήματα υπάρχουν αρκεί να είμαστε έτοιμοι, που όμως ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είχατε έτοιμο μελετητικά κάποιο άλλο έργο. Για τις γεωτρήσεις έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να αντλούμε τα υδάτινα αποθέματα μας, πρέπει να κάνουμε έργα υποδομών για να αξιοποιήσουμε το νερό που πέφτει στο νησί, για τα οποία δεν έχετε κάνει τίποτα. Τι θα γίνουν τα λύματα του βιολογικού; Για το ζήτημα της χωροταξίας δεν μαθαίνουμε τίποτα. Η ορεινή Νάξος είναι συνέχεια έξω από τις χωροταξικές μελέτες.
 Χατζηανδρέου Λεονάρδος (Επικεφαλής Παράταξης ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ): Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η πολιτική διάσταση και η συμμετοχική διάσταση που έχει να κάνει και με το πολυνησιακό του Δήμου μας αλλά και το γεγονός ότι ο Δήμος μας αποτελείται από πολλές Κοινότητες. Στερείται το Τεχνικό Πρόγραμμα η δυνατότητα στους αιρετούς να μπορούν να προτάξουν και να προτείνουν κάποια έργα που πρέπει να ενταχθούν. Αυτό είναι ένα αρνητικό στο θέμα της διαβούλευσης. Δεν μπορεί η επιτροπή να τροποποιήσει κάτι. Λείπει το όραμα και ο σχεδιασμός. Τα έργα είναι σωστά που έχουν ενταχθεί. Πρέπει ως φορέας αυτοδιοικητικός να είμαστε πάντοτε διεκδικητικοί απέναντι στην Κεντρική Εξουσία.
 Βρούτσης Βασίλειος(Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ): Θα ζητήσω από το Δήμαρχο μια συνεδρίαση όπου θα υπάρχει μια συζήτηση ουσιαστική επί του τεχνικού προγράμματος.
 Ανεβλαβής Φραγκίσκος (Μέλος Επιτροπής Δημότης): Θα έπρεπε να μας είχατε στείλει πιο νωρίς τις εισηγήσεις. Θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται ένας απολογισμός του τεχνικού προγράμματος. Δεν υπάρχει όραμα για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση προκειμένου να αποφασίσουμε ως τοπική κοινωνία πως θέλουμε τη Νάξο σε 10 χρόνια από σήμερα. Εκεί θα δοθούν απαντήσεις, όπως τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουμε, ποια είναι η θέση του πρωτογενούς τομέα στη Νάξο, τι κίνδυνοι ελλοχεύουν για το περιβάλλον της Νάξου και τι μπορούμε να κάνουμε για να το προστατεύσουμε, πως μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων του νησιού, πως μπορεί να αναπτυχθεί η ορεινή Νάξος. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα καθορίσουν τα έργα που τα επόμενα χρόνια πρέπει να γίνουν και αντιστοίχως τα τεχνικά προγράμματα θα ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Για το λιμάνι τι γίνεται με το υφιστάμενο και με τη χωροθέτηση νέου λιμένα; Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια καλούμε το Δήμο να κινήσει άμεσα τη διαδικασία. Όλα τα μεγάλα έργα να γίνονται μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και όχι απευθείας αναθέσεις. Το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα master plan που να δίνει όραμα για το Δήμο μας.
 Μπαρδάνης Ιωάννης (Μέλος Επιτροπής Δημότης): Θα πρέπει σε κάθε έργο που γίνεται να λαμβάνουμε υπόψη μας το φυσικό περιβάλλον, το οικιστικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Διαφωνώ με ορισμένα πράγματα που υπάρχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αλλά και θα προτείνω να μπουν και κάποια άλλα. Εύρεση χώρων απορριμμάτων κατά τόπους, οι κάδοι θέλουν πλύσιμο και κάποιοι αλλαγή. Να γίνει απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μελέτες για αποκατάσταση φθορών του εναέριου μεταφοράς σμύριδας. Επικινδυνότητα δρόμου Απειρνάθου – Φιλωτίου που δεν έχουν σηματοδοτηθεί οι επικινδυνότητες των οχετών, το δίκτυο αμιαντοσωλήνων σε όλα τα χωριά της Νάξου, η καθαριότητα και εμβάθυνση χαντακιών, τα μονοπάτια που θα πρέπει να αποκατασταθεί η βατότητα τους. Η προστασία χαρακτηρισμένων υγροτόπων, η προστασία της κρήνης του ΧΥΤΑ Νάξου. Να ληφθεί μέριμνα για τα αδέσποτα. Να μην καθαρίζει ο Δήμος τις παραλίες που έχουν βότσαλα με μηχανήματα. Δεν τηρούνται οι διατάξεις για απαγόρευση βόσκησης. Να γίνει αγώνας για την μη εγκατάσταση τόσων ανεμογεννητριών στο νησί μας. Για το φράγμα της Φανερωμένης δεν έχει γίνει περίφραξη και καθαρισμός. Λείπει από το Δήμο ένα μηχάνημα που θα ανακυκλώνει τα προϊόντα κλαδονομής.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος
Υπέρ ψήφισαν 11 μέλη της Επιτροπής: Μαυρομμάτης Φώτιος, Μάρκου Μαρία, Γραμματάκος Θωμάς, Μαυρογιάννης Ευθύμιος, Δημητροκάλλης Ευστάθιος, Σέργης Ιωάννης, Στρατούρης Στέφανος, Σάββας Στυλιανός, Σκάρκος Σπυρίδωνας, Φραγκίσκος Ανεβλαβής, Ζαζάνης Κωνσταντίνος.
Κατά ψήφισαν 4 μέλη της Επιτροπής: Σέργης Αντώνιος, Μπαρδάνης Ιωάννης, Βερύκοκκος Ελευθέριος, Θεωνάς Βασίλειος.
Παρών δήλωσε 1 μέλος της Επιτροπής: Μαράκης Εμμανουήλ.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής και δημοτών, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 67/23624/14-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και την ψηφοφορία που διεξήχθη και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2021 .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2021.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη:
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης Μάρκου Μαρία, Γραμματάκος Θωμάς, Μαυρογιάννης Ευθύμιος, Δημητροκάλλης Ευστάθιος, Σέργης Ιωάννης, Στρατούρης Στέφανος, Σάββας Στυλιανός, Σκάρκος Σπυρίδωνας, Φραγκίσκος Ανεβλαβής, Ζαζάνης Κωνσταντίνος, Σέργης Αντώνιος, Μπαρδάνης Ιωάννης, Βερύκοκκος Ελευθέριος, Θεωνάς Βασίλειος, Μαράκης Εμμανουήλ.

.

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.