ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος                 
Νάξος, 02-11-2016                                      
Αρ. Πρωτ.    20357
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη                                                         
e-mail : naxos@naxos.gov.gr             
Τηλ.:22853-60101    
Φαξ:22850-29029 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                             

                                                               
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπ' όψη :
1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002 γνωστοποιεί ότι: προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη  η εντοπιότητα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.