Γνωστοποίηση κάλυψης θέσης Ειδικού Συνεργάτη Πολιτικού Μηχανικού για την επικουρία του Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 09-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. πρωτ.  15723
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος
Τηλ.:22853-60101
Φαξ:22850-29029
Πληρ. Αικ. Μαργαρίτη
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007

2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»

3. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στους  ΚΑ 00-6031.002 και ΚΑ 00-6031.001.

γνωστοποιεί ότι:

προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Πολιτικού Μηχανικού για την επικουρία του Δημάρχου κατά την υποβολή προτάσεων, την παρακολούθηση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και λοιπών χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδικότητα «Πολιτικού Μηχανικού».

Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δ) Αγγλικά, με αποδεδειγμένη καλή γνώση (Γραπτά & Προφορικά µε ικανότητα μετάφρασης και διερμηνείας).

Ε) Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματική εμπειρία – συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποιούμενα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων του δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα, σχετικά με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.

Στ) Πιστοποιημένη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTOCAD).

Θα προτιμηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Επίσης, θα συνυπολογιστούν η κατοχή διπλώματος οδήγησης και η διάθεση ιδιωτικού οχήματος, λόγω των μετακινήσεων που απαιτούνται για την εν λόγω θέση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.