ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 26-03-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. πρωτ.       3523
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη :

  1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
  2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
  3. Τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2013 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002
  4. Την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γνωστοποιεί ότι:
προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου με ειδικότητα Δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου σε διάφορα δικαστήρια, εξωδίκων υποθέσεων και παροχή νομικών συμβουλών στις υπηρεσίες του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Επαγγελματική επάρκεια και να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου.
Ο Ειδικός συνεργάτης δικηγόρος που θα προσληφθεί με την ανωτέρω διαδικασία υποχρεούται σε καθημερινή παρουσία συνεχώς, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη παράστασής του ενώπιον διοικητικών αρχών για υποθέσεις του Δήμου. Ο ειδικός συνεργάτης που θα προσληφθεί είναι υποχρεωμένος να παρέχει συγχρόνως τις υπηρεσίες στον Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, στα ήδη υπάρχοντα και σε άλλα που τυχόν συστήσει ο Δήμος χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής και γενικώς να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Για την πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη δικηγόρου θα συνεκτιμηθεί η επιστημονική του κατάρτιση σε υποθέσεις Διοικητικής, Αστικής, Ποινικής φύσεως, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και η ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα προσληφθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης του Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα περατωθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 163, παρ. 9 του Ν. 3584/2007. Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθ. 163 του Ν. 3584/2007).  
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα, με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες (πληροφορίες 22853-60101 Κ. Μαργαρίτη).                                                                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.