ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ:22605
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
ΣΧΕΤ: α)Η αριθμ. 20195/07-11-2022 πρόσκλησή μας.
β)Η υπ’ αρ. πρωτ. 21401/22-11-2022 γνωστοποίησής μας.
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 4 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ NΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ σύμφωνα με τις οποίες:
«9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της», μεταθέτουμε την ημερομηνία σύγκλησης της προγραμματισθείσας 18ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης με αρχική ημερομηνία συνεδρίασης Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα 18:30μ.μ., και κατόπιν της ανωτέρω (β) σχετικής γνωστοποίησής μας, την Πέμπτη 08-12-2022 και ώρα 18:30μ.μ., για την Πέμπτη 15-12-2022 και ώρα 18:30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. πρωτ. 20195/07-11-2022 πρόσκλησή μας, ήτοι «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Περιόδου από 01-09-2019 ΕΩΣ 31-08-2022».
Η ανωτέρω αλλαγή στην ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία λόγω νόσησης με Covid-19 του εισηγητή του μοναδικού θέματος της πρόσκλησης, Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτριου Λιανού, και της υποχρεωτικής απομόνωσης στην οποία έχει τεθεί για πέντε (5) ημέρες, για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τήρησης των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.