ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007

2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»

3. Τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2011 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031

4. Την από 09-02-2011 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γνωστοποιεί ότι:

προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα καθαριότητας – περιβάλλοντος.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση ειδικότητα «Χημικού».
Γ) Να έχουν εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και καθαριότητος ΟΤΑ, εναλλακτικών μεθόδων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κ.λ.π, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα) και αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα επιθυμητής εξειδίκευσης τουλάχιστον τριών (3) ετών. Θα προκριθεί η επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε ΟΤΑ ή νομικό πρόσωπο αυτού.
Δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.                                                                                                                    

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                Εμμανουήλ Μαργαρίτης

             

Σχόλια are closed.