ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νάξος, 16-10-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. πρωτ.    19880
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπ' όψη :

  1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007
  2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
  3. Τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2014 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031.002
  4. Την με αρ. 2/ 15-10-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γνωστοποιεί ότι:
προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα Χημικού σε θέματα ανάλυσης και ποιότητας νερού.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση ειδικότητα «Χημικού».
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε θέματα αναλυτικής χημείας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (γραφείο πρωτοκόλλου ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.                                                                                                                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.