ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε  τους  πολίτες  που λαμβάνουν επίδομα από την Πρόνοια, ότι υποχρεούνται μία φορά το χρόνο να απογράφονται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ. 10803/527 -ΦΕΚ 965/Β/13).
  Η διαδικασία αυτή, που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των επιδομάτων τους, θα ξεκινάει την 1η Οκτώβρη κάθε έτους και θα ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου.

Μετά τα ανωτέρω, καλούνται οι επιδοματούχοι της Πρόνοιας που είναι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, να προσέλθουν, εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρόνοιας προκειμένου να απογραφούν για το τρέχον έτος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, είναι:

1.     Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.     Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2013.
§  Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος του επιδοματούχου, θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του (ορισθείς με συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση) ή εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό αντιπρόσωπός του, ο οποίος, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομίσει:

α)Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
β)Το έγγραφο με το οποίο έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος ή τη σχετική εξουσιοδότηση.

§  Η απογραφή των ανήλικων επιδοματούχων, θα γίνει από το γονέα που είναι υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος, ο οποίος θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά με α/α  1. και  2.

Διευκρινίζεται ότι, για το τρέχον έτος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ των επιδοματούχων που υπέβαλαν αίτηση ανανέωσης του επιδόματός τους κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως σήμερα.

Το Γραφείο Πρόνοιας  είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία & διευκρίνιση (Αρμόδια υπάλληλος: Αικ. Πρωτονοταρίου – Τηλέφωνο: 2285360150 – Ώρες λειτουργίας: 08:45 έως 16:45).

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Δημήτριος Μανιός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.