ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 29 /05/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.: 7274
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2285360100-121-153

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ    Του Δήμου  Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< Προμήθεια Γραφικής Ύλης    του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την  05/06/2012 ημέρα  Τρίτη  στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού  4.093,52 € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Τα είδη  περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο προσφοράς  που ακολουθεί και τα  οποία αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Nάξου Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360121-153 ) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxow.eu στην Θεματική ενότητα Διαγωνισμοί  
Ο ανάδοχος προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης  της προμήθειας ποσού 353,00  ευρώ
Η προθεσμία παράδοσης της Γραφικής Ύλης  θα γίνει εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης στην  επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Συνημμένα Αρχεία                                                                  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα   
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.