1. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.
  2. Για θρησκευτικό γάμο, δήλωση τελέσεως γάμου από την Εκκλησία
  3. Για πολιτικό γάμο, δήλωση τελέσεως γάμου από Δήμαρχο
  4. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμων τέκνων.
  5. Ο γάμος δηλώνεται από το ζεύγος ή τρίτο άτομο με την προσκόμηση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
  6. Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημέρα τέλεσης του γάμου.
    Μετά το διάστημα 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50 €. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13,5 €.  

Comments are closed.