ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                       Νάξος,05/09/2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ                                         α.π.144
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300 Νάξος
Τηλ.- 2285360141
Φαξ – 2285023570
Πληροφορίες
Π. Μαυρομμάτη                                                     
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μετά την επιτυχή συμμετοχή της  στον ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό  «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, να υποβάλλουν αίτηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και ώρες από 10:00 – 15:00, έως και τις 19/09/2013. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση από τους έμμεσα ωφελούμενους είναι τα κάτωθι:
1.Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ.
2.Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011).
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/’86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.
5.Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ – πέραν του άμεσα ωφελούμενου – απαιτείται βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
6.Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης , απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
7.Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και:
Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., και παραμένει άνεργος /η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:
α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς. 
β) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).
γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ)  Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι (για τα ΚΗΦΗ) και τα ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα Λοιπά Κέντρα), οι οποίοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ανωτέρω κέντρων.
Έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων (ηλικιωμένων και ΑμεΑ), και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελούμενων στα Κέντρα αυτά, και να διευκολυνθεί έτσι και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός

Σχόλια are closed.