ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια "Δικτύου ενημέρωσης αγροτών Νάξου".
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια δικτύου ενημέρωσης των αγροτών της Νάξου , έως και την Δευτέρα 11/10/2010 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τoν υπό προμήθεια εξοπλισμό του δικτύου, παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές


Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                     
Fax: 2285023570                                
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                                                        


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Nικόλαος Μαράκης 

Σχόλια are closed.