Δαπάνη βιβλιοδεσίας τόμων ληξιαρχικών πράξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρ. Πρωτ.: 18021/02.10.2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες: M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: Γεώργιο Βουτσίνο  Τυπογραφείο – Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την «Δαπάνη βιβλιοδεσίας τόμων ληξιαρχικών πράξεων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς για την: «Δαπάνη βιβλιοδεσίας τόμων ληξιαρχικών πράξεων».
Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.618,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, σε βάρος του ΚΑ 10-6615:

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΌΜΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 Βιβλιοδέτηση τόμων ληξιαρχικών
πράξεων
45 29,00 1.305,00€
Φ.Π.Α 24% 313,20€
ΣΥΝΟΛΟ 1.618,20€

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι:
«Δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού προκειμένου για την ανάθεση της «Δαπάνης βιβλιοδεσίας τόμων ληξιαρχικών πράξεων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.