Δαπάνη για την απεντόμωση χώρων που στεγάζονται οι δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  09-12-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου.:  1173/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Δαπάνη για την απεντόμωση χώρων που στεγάζονται οι δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων », έως την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, 10,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 

Α/Α ΔΟΜΗ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 Κ.Δ.Α.Π. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 63,00 € 1 63,00 € 63,00 € 15,125€ 78,125€
2 Κ.Α.Π.Η. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 63,00 € 1 63,00 € 63,00 € 15,125€ 78,125€
3 Κ.Η.Φ.Η. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 63,00 € 1 63,00 € 63,00 € 15,125€ 78,125€
4 Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 63,00 € 1 63,00 € 63,00 € 15,125€ 78,125€
ΣΥΝΟΛΟ 312,50€

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.