Δαπάνη για την επίβλεψη καλής λειτουργιάς τουριστικού καταφυγίου Κοινότητας Κουφονησίου για το έτος 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570
Αρ.Πρ : 23936/21-12-2022          Προς: ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας για την «Δαπάνη για την επίβλεψη καλής λειτουργιάς τουριστικού καταφυγίου Κοινότητας Κουφονησίου για το έτος 2023 συνολικού ποσού 19.500,00€», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται και όχι αργότερα την από Δεύτερα 29/12/2022.

«Δαπάνη για την επίβλεψη καλής λειτουργιάς τουριστικού καταφυγίου Κοινότητας Κουφονησίου»

ΚΑ 70-6162.013 [ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ]

CPV [98362000-8]-Υπηρεσίες διαχείρισης λιμένα

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.