«Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του τουρνουά για τα έξοδα διαμονής και σίτισης των ομάδων Ο.Σ.Φ.Π και Α.Ο Θήρας και των διαιτητών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                           Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                            1.ΣΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓ.ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                         ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                               2.ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                   ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του τουρνουά για τα έξοδα διαμονής και σίτισης των ομάδων Ο.Σ.Φ.Π και Α.Ο Θήρας και των διαιτητών»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.451,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 15717/09-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1293, ΑΔΑ : 9Π5ΙΩΚΗ-Ν4Υ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας.:«Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του τουρνουά για τα έξοδα διαμονής και σίτισης των ομάδων Ο.Σ.Φ.Π και Α.Ο Θήρας και των διαιτητών», από σήμερα έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση ως εξής:
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά τμήμα (δύο ανάδοχοι)

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

CPV

 

ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 16 δίκλινα δωμάτια για 3 διανυκτερεύσεις  (16*3*40€)

10 μονόκλινα δωμάτια για 3 διανυκτερεύσεις  (10*3*25€)

55100000-1 2.670,00 347,1 3.017,1
2 Φόρος διαμονής (26*3*0,50€) 55130000-0 39,00 39,00
3 212 γεύματα (5 γεύματα ανά άτομο για 3 ημέρες διαμονής 212*10,00)

 

 

55521200-0

2.120,00 275,6 2395,6
ΣΥΝΟΛΑ 4.829,00 622,7 5.451,7

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά(ποσό 2.500,00€ καθαρό)
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία)
3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)-αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου.
Υπηρεσία : «Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του τουρνουά για τα έξοδα διαμονής και σίτισης των ομάδων Ο.Σ.Φ.Π και Α.Ο Θήρας και των διαιτητών» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 5.451,70€
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Έγγραφα

Σχόλια are closed.