Δαπάνη για την προμήθεια ειδών της Συν διοργάνωσης αθλητικής – πολιτιστικής εκδήλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.: 11050/27.06.2022
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:

Μιχαήλ Γεώργιο Absolut Concept

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την προμήθεια ειδών της
«Συν διοργάνωσης αθλητικής-πολιτιστικής εκδήλωσης» του Δήμου με αθλητικό σωματείο της Νάξου

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης για την προμήθεια ειδών που θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια της «Συν διοργάνωσης αθλητικής-πολιτιστικής εκδήλωσης» με το αθλητικό Σωματείο Π.Α.Σ. Νάξου
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Παρασκευή 01/07/2022 και ώρα 11.00 το πρωί.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 699,98 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6472.007, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

CPV

 

ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αναμνηστικές πλακέτες 10 (10*25)

 

 

39298700-4

250,00 60,00     310,00
4 Μπλουζάκια μακό  100% βαμβακερά (περιλαμβάνει 3 τυπώματα: σήμα – όνομα ομάδας- και το χορηγό Δήμος Νάξου (37 τμχ) 37*8,5

 

 

 

18412200-2

         314,5 75,48 389,98
ΣΥΝΟΛΑ 564,50   135,48 699,98

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας αθλητικών ειδών για την Συν διοργάνωση αθλητικής-πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου με το αθλητικό σωματείο ΠΑΣ Νάξου»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.