Δαπάνη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19 έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος, 21-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. Πρωτ.: 1131
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                     ΠΡΟΣ: DAILY FRESH
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 27-09-2022, ώρα 10:00 π.μ., για τη «Δαπάνη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19 έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1.951,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

ΜΟΝΑΔΑ    

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ   

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.Π.Α.% Φ.Π.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

 ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΟΛΟΣΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ΤΜΧ 60 5,00€ 300,00€ 24% 72,00€ 372,00€
2 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML ΤΜΧ 60 4,00€ 240,00€ 6% 14,40€ 254,40€
3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΜΧ 90 5,00€ 450,00€ 6% 27,00€ 477,00€
4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΜΧ 100 8,00€ 800,00€ 6% 48,00€ 848,00€
ΣΥΝΟΛΟ 310   1.790,00€   161,40€ 1.951,40

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν. 4782/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με μέσα/έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2022, στους χώρους όπου θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο της.
Για όλα τα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.