Δαπάνη για την προμήθεια υλικών ζαχαροπλαστικής για την παρασκευή γλυκών κερασμάτων στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2054
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: ΑΦΟΙ ΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ
Ταχ. Κώδικας : 843 00 ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «Δαπάνη για την προμήθεια υλικών ζαχαροπλαστικής για την παρασκευή γλυκών κερασμάτων στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 13% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α.        6% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2Κ 58% ΤΜΧ 2 13,24€ 26,48€ 3,44     29,92
GOUDA ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΙΛΟ 6,339 4,76 30,17 3,92     34,09
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2,5Κ 3430 Ι ΤΜΧ 2 16,55 33,10 4,30     37,40
ΚΑΚΑΟ 1Κ ΚΙΛΟ 2 5,82 11,64 1,51     13,15
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500ΓΡ ΤΜΧ 6 0,67 4,02 0,52     4,54
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400GR ΤΜΧ 3 0,67 2,01 0,26     2,27
ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΦΕΤΕΣ 400 ΓΡ ΤΜΧ 3 1,03 3,09 0,40     3,49
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 36% ΛΙΠΑΡΑ 1LT ΤΜΧ 6 5,30 31,80 4,13     35,93
ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1KG ΤΜΧ 9 1,10 9,90 1,29     11,19
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΚΙΛΟ 4,395 8,51 37,40 4,86     42,26
ΠΤΙ ΜΠΕΡ Ν16 ΤΜΧ 16 1,03 16,48 2,14     18,62
ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 1Κ.ΠΛΑΣΤ.ΚΟΥΒ ΤΜΧ 2 6,79 13,57 1,76     15,33
ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 2+1 ΔΩΡΟ 500GR ΣΕΤ 9 2,26 20,34 2,64     22,98
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΡΕΣ 30Τ ΚΟΥΤΙ 1 2,28 2,28   0,55   2,83
NUCREMA ΙΟΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 20Κ ΤΜΧ 1 78,00 78,00 10,14     88,14
ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 5Κ ΤΜΧ 2 31,73 63,46 8,25     71,71
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΓΛΥΚΑ ΧΖ 450GR ΤΜΧ 12 3,25 34,32 4,46     38,78
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.ΦΑΚ.50ΓΡ ΤΜΧ 3 0,84 2,52 0,33     2,85
ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ  ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 2 5,48 10,96 1,42     12,38
ΣΙΣΑΜΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΙΛΟ 3 3,00 9,00 1,17     10,17
ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1 1,61 1,61     0,10 1,71
  ΣΥΝΟΛΟ   442,15 € 56,94 €     499,74 €

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.