Δαπάνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νάξος, 15-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 1445
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                            ΠΡΟΣ: κ. Κατσούλη Ανδρέα
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                                              κ. Κορρέ Νικόλαο
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα                                                          κ. Κορρέ Γιώργο
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Δευτέρα 20-12-2021, 10:00 π.μ. για την «Δαπάνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων κατασκευών» στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€). Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Τμήμα Α: Μεταφορά χριστουγεννιάτικων κατασκευών με φορτηγό (8 τόνων) από και προς το σημείο τοποθέτησης, συνολικού ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (εκτιμώμενη εργασία: 1 ημέρα ή 8 ώρες)
Τμήμα Β: Μεταφορά με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με γερανό ογκωδών και βαρέων χριστουγεννιάτικων κατασκευών που δεν μπορούν να φορτεκφορτωθούν με το όχημα του Τμήματος Α από και προς το σημείο τοποθέτησης και ταυτόχρονη τοποθέτηση των κατασκευών στα σημεία που θα υποδειχτούν από την Επιχείρηση, συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (εκτιμώμενη εργασία: 4 ημέρες ή 32 ώρες).
Τμήμα Γ: Μεταφορά χριστουγεννιάτικων κατασκευών με μικρό φορτηγό “τύπου πόλης” (3,5 τόνων) από και προς τα σημεία τοποθέτησης τα οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει λόγω όγκου ούτε το μεγάλο φορτηγό (Τμήμα Α) αλλά ούτε και ο γερανός (Τμήμα Β), συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (εκτιμώμενη εργασία: 5 ημέρες ή 40 ώρες)
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ανά τμήμα (1 έως 3 ανάδοχοι). Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για ποσό άνω των 1.500,00€)
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ ((για ποσό άνω των 3.000,00€)
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.