Δαπάνη για τη μεταφορά των χριστουγεννιάτικων κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1275
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: κο. Κατσούλη Ανδρέα
Ταχ. Κώδικας : 843 00 Κο Κορρέ Νικόλαο
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Δευτέρα 21-12-2020, 10:00 π.μ. για την «Δαπάνη για τη μεταφορά των χριστουγεννιάτικων κατασκευών» στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ (2.604,00€). Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα (αριθμός δρομολογίων) ΤΙΜΗ
με ΦΠΑ Συνολική αξία
με ΦΠΑ
1 Μεταφορά χριστουγεννιάτικων κατασκευών με φορτηγό 14 130,20€ 1.822,80€
2 Μεταφορά ογκωδών χριστουγεννιάτικων κατασκευών με γερανό 6 130,20€ 781,20
ΣΥΝΟΛΟ 2.604,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.