Δαπάνη για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληρ.: Κων/να Γαβαλά
Τηλ.: 2285071545

Νάξος 19-3-2022 Αρ. πρωτ. 4177
ΠΡΟΣ:
ΟΜΑΔΑ Α
Βαλέτας Νεκτάριος
Άνθη Φυτά – Τηλ. 22850 24134
Δρυς (Βερυκόκκου Κυριακή Ν.)
Ανθοπωλείο – Τηλ. 22850 26721
Καρουάνα Αρετή-Παπαϊωάννου Μαρία Ο.Ε.
Ανθοπωλείο – Τηλ. 2285023293
ΟΜΑΔΑ Β
Σκυπιτάρης Νικόλαος Κ.
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής- Τηλ. 22850 24690
Α&Σ Κορρές Ο.Ε.
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής- 2285022722
Κάγκανης Μιχαήλ & Στέλιος ΟΕ
Παραγ. Άρτου-Τυροπ-Ντονατ-Ειδών Ζαχαρ/κής- Αναψυκτήριο – Τη. 22850 23383
Μαργαρίτης Νικόλαος
Αρτοποιείο – Τηλ. 22850 29222

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Δαπάνη για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2022» σύμφωνα με την από 18/03/2022 τεχνική περιγραφή του Γραφείο Δημάρχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6443, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-823/19-3-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 24-03-2022 και ώρα 09:00.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
Τεχνική Περιγραφή

Σχόλια are closed.