Δαπάνη για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
ΟΜΑΔΑ Α
1. Βαλέτας Νεκτάριος
Άνθη Φυτά – Τηλ. 22850 24134
2. Δρυς (Βερυκόκκου Κυριακή Ν.)
Ανθοπωλείο – Τηλ. 22850 26721
3. Καρουάνα Αρετή-Παπαϊωάννου Μαρία Ο.Ε.
Ανθοπωλείο – Τηλ. 2285023293

ΟΜΑΔΑ Β
1. Σκυπιτάρης Νικόλαος Κ.
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής- Τηλ. 22850 24690
2. Α&Σ Κορρές Ο.Ε.
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής-
3. Κάγκανης Μιχαήλ & Στέλιος ΟΕ
Παραγ. Άρτου-Τυροπ-Ντονατ-Ειδών Ζαχαρ/κής-
Αναψυκτήριο – Τη. 22850 23383
4. Λιόφαγος Βασίλιος
Αρτοποιείο/Ζαχαροπλαστείο – Τηλ. 22850 23241

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Δαπάνη για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου» σύμφωνα με την από 18/10/2021 τεχνική περιγραφή του Γραφείο Δημάρχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6443, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1498/21-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 27-10-2021 και ώρα 09:00.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.