Δαπάνη στο πλαίσιο της Διοργάνωσης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 12412/15.07.2022 ΑΔΑΜ: 22PROC010942380

Προς:

1. Blue Travel / Καπίρης Σταμάτιος (για τη μετακίνηση-εισιτήρια ακτοπλοϊκά)
2. Ασφάλειες Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος (για την κάλυψη ασφάλειας αστικής ευθύνης)
3. Καπρή Σταμάτιο / Ενοικιαζόμενα δωμάτια (για τη διασφάλιση της διαμονής)

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης στο πλαίσιο της
«Διοργάνωσης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης στο πλαίσιο της «Διοργάνωσης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 20/07/2022.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 2.949,10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6472.001, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1.ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
1 Δύο εισιτήρια από Πειραιά Νάξο και επιστροφή Νάξο Πειραιά 63510000-7 2 227,50 455,00
2 Δέκα τέσσερα  εισιτήρια  από Πειραιά Νάξο και επιστροφή Νάξο Πειραιά εισιτήρια 63510000-7 14 31,00 434,00
2.ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 66518200-6 1 362,90 362,90
3.ΔΙΑΜΟΝΕΣ
1 5 μονόκλινα δωμάτια για  4 ημέρες  (5*4*70,80 )13% ΦΠΑ 55100000-1 20 70,80 1.416,00
2 Φόρος διαμονής 0,5*20 55130000-0 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3 2.677,90
ΦΠΑ 24%                                         87,10
ΦΠΑ 13% 184,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                           2.949,10

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική δαπάνη στο πλαίσιο της «Διοργάνωσης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.