ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Νάξος, 08-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1204
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                 Προς: κα Καπηνιάρη Σοφία
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Σκουλάτου Κυριακή
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» έως την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 500,96€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά :

ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

CPV: 92311000-4 Έργα τέχνης

        500,96 €

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με μέσα/έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Για όλα τα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.