ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 14-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.: 1573
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                   Προς: κ. Λιανόπουλο Δημήτριο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 728,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά :

Τμήμα Α) Για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Νάξου:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΟΛ ΤΜΧ 130 2,80€ 364,00€

 

Τμήμα Β) Για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΟΛ ΤΜΧ 130 2,80€ 364,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με μέσα/έξοδα και ευθύνη του αναδόχου.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν. 4782/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείo της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.