ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 01-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ.: 1353
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                     Προς:1. Λιανόπουλο Δημήτριο- Συνεργάτη Vicko
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                     2. Βαθρακοκοίλη Εμμανουήλ
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 731,79€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά :

Τμήμα Α) Για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Νάξου:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΤΜΧ 120 3,63€ 435,6€ 104,54€ 540,14€

Τμήμα Β) Για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 6% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2022 ΤΜΧ 160 1,13€ 180,80€ 10,85€ 191,65€

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά τμήμα. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί ως τις 10-12-2021 με μέσα/έξοδα και ευθύνη των αναδόχων.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν. 4782/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείo της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.