ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Νάξος, 01-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1468
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                Προς: Βερύκοκκος Δημήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο :2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ έως τη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 10,00π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Α/Α ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 Κ.Δ.Α.Π. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 3 15,00 € 45,00 € 10,80€ 55,80€
2 Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 6 15,00 € 90,00€ 21,60€ 111,60€
3 Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 15,00 € 15,00 € 3,60€   18,60€
4 Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 15,00 € 15,00 € 3,60€    18,60€
5 Κ.Η.Φ.Η. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ 2 LT 1 10,00€ 10,00€ 2,40€    12,40€
6 Κ.Η.Φ.Η. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 5 15,00 € 75,00 € 18,00€    93,00€
7 Κ.Η.Φ.Η. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 15,00 € 15,00 €   3,60€    18,60€
8 Κ.Α.Π.Η. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 3 15,00 € 45,00 € 10,80€    55,80€
9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 2 15,00 € 30,00 €   7,20€    37,20€
ΣΥΝΟΛΟ  421,60€

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.