ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20-10-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1764
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» μέχρι την Πέμπτη 26-10-2023, 11:00 π.μ. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια ογδόντα ενός στεφανιών (81), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.106,00€ και την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι γλυκών (4.120), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.884,00€ τα οποία κατανέμονται ως κάτωθι:

1) Προμήθεια στεφανιών, συνολικά τεμάχια ογδόντα ένα (81) ως εξής:
α) για τις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσης, Γαλανάδου, Κορωνίδας, Απόλλωνος, Απεράθου ,Σαγκρίου, Γαλήνης, Εγγαρών, Κυνιδάρου, Κορώνου, Μελάνων, Μονής και Σκαδού, τεμάχια τριάντα πέντε (35).
β) για τις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Ποταμιάς, Βίβλου, , Γλινάδου, τεμάχια οχτώ (8).
γ) για τις Κοινότητες Νάξου, Χαλκείου, Φιλωτίου και Δαμαριώνα, τεμάχια τριάντα οχτώ (38)

2) Προμήθεια γλυκών, συνολικά τεμάχια τεσσάρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (4.120) ως εξής;
α) για τις Κοινότητες Κυνιδάρου, , Γαλανάδου, Κορωνίδας, Απόλλωνος, Μελάνων, τεμάχια εξακόσια εξήντα (660).
β) για τις Κοινότητες Φιλωτίου, , Γλινάδου, Δανακού, Σαγκρίου, Δαμαριώνα, Κορώνου, Μονής, Βίβλου, τεμάχια χίλια εννιακόσια εξήντα πέντε(1965).
γ) για τις Κοινότητες Χαλκείου , Απεράθου, Σκαδού, τεμάχια εξακόσια σαράντα (640).
δ) για τις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Ποταμιάς, Εγγαρών, Γαλήνης, τεμάχια τετρακόσια ενενήντα πέντε (495).
ε) για τη Κοινότητα Νάξου, τεμάχια τριακόσια εξήντα (360)

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά τμήμα : α) στεφάνια (1 έως 3 ανάδοχοι) και β) γλυκά (1 έως 5 ανάδοχοι).

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

 

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.