ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 23/6/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        

ΔΕΛTIO ΤΥΠΟΥ

 

  Κατά την 11η τακτική συνεδρίαση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου που πραγματοποιήθηκε την  21/ 6/ 2011 συζητήθηκαν τα εξής θέματα και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο

Χορήγηση προέ-γκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

        Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ως Καφέ – Αναψυ-κτήριο),στην  Καπετανάκη Μαρίνα του Γεωργίου,   στην περιοχή Πηγαδάκια  Χώρας Νάξου, το ακριβές

είδος του οποίου θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέρ-γειας  ελέγχου από την αρμόδια Υγειονομική Υπη-ρεσία.   

 

2ο

   Αιτήσεις χορή-γησης  άδειας λει-τουργίας μουσικής κατάστημάτων                   

                  Αποφασίζει Ομόφωνα

 Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Περάκη Ευστράτιο του Σάββα για το κατάστημα Καφετέρια-Εστιατόριο «ΠΙΚΑΣΣΟ» στην Πλατεία Πρωτοδικείου  Χώρας Νάξου,  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Κερρά Βασίλειο του Θεοδοσίου για το κατάστημα καφενείο -Μπάρ « CAPTAIN BILL» στην Παραλία  Χώρας Νάξου, έως την 31/10/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

γ. Α.Αγαπητός-Π.Γιαμούρης Ο.Ε. για το κατάστημα καφέ -Μπάρ « SANTE» στην  Παραλία  Χώρας Να-ξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

δ.Χάμπα Δημήτριο του Ιωάννη για το κατάστημα εποχιακή καφετέρια -Εστιατόριο «ΤΥΠΟΓΡΑ-ΦΕΙΟ» στην περιοχή Φάραγγας Χώρας Νάξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

ε.Νίκος και Φραγκούλης Κορρές Ο.Ε. για το κατά-στημα Καφέ -Μπάρ-Πιτσαρία-Εστιατόριο-Ψητο-πωλείο «ΟΑSIS», στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Χώρας Νάξου, έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

στ.Μανωλά Δημήτριο του Μιχαήλ για το κατάστημα καφετέρια -Μπαρ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» στην Παραλία Χώρας Νάξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

ζ.Γ.Ελευθερίου και Σία Ο.Ε. για το κατάστημα καφέ -Μπάρ « DAY NIGHT» στην Παραλία  Χώρας Να-ξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

η. Μυλωνά Νικόλαο του Βασιλείου για το κατάστη-μα εστιατόριο-Ψητοπωλείο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στην περιοχή Αγά Βρύση Χώρας Νάξου, έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

 

3ο

Προτάσεις επί του σχεδίου του κα-νονισμού λειτουρ-γίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας

 

         Αποφασίζει Ομόφωνα

Διατύπωσε θετική γνώμη για την ψήφιση  ως έχει, του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου .

4o

 Επανεξέταση θέματος ΚΕΓΕ

             Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται,  να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβού-λιο λόγω του υπερεπείγοντος,  το θέμα του ΚΕΓΕ προς εξέταση και άμεση επίλυσή του. Να αναζητη-θούν τρόποι χρηματοδότησης (ίδιοι πόροι, ευρω-παϊκών προγραμμάτων, ΣΔΙΤ , κ.λ.π) και  να ληφ-θούν οι δέουσες αποφάσεις.

          Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Διατυπώνει προτάσεις προς το Δημοτικό  Συμβούλιο για αξιοποίηση του χώρου του ΚΕΓΕ ως εξής:

1.Να αφεθεί δρομίσκος κατά μήκος της πλευράς του Λυκείου μέχρι τον κεντρικό δρόμο για είσοδο και έξοδο των παιδιών  του Νηπιαγωγείου.

2.Τα υπάρχοντα πεύκα να μείνουν ως έχουν και να αναβαθμιστεί ο χώρος προς χρήση του Νηπιαγω- γείου, του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου , του Λυκείου και του κοινού.

3.Μετά τα πεύκα να διαμορφωθούν χώροι αθλοπαιδιών για το Λύκειο.

4.Από την κεντρική λεωφόρο, είσοδος για διώροφο υπόγειο γκαράζ που θα περιλαμβάνει όλο το χώρο του ΚΕΓΕ μέχρι τα πεύκα. Έτσι λύνεται και το κυκλοφοριακό.

5. Σειρά καταστημάτων επί της λεωφόρου για να έχει ο Δήμος κάποιο οικονομικό όφελος. Η ύπαρξή τους

θα είναι δέλεαρ για τα ΣΔΙΤ.

Η κα Ξενάκη Ανδριανή επιπρόσθετα δέχτηκε τη διαβεβαίωση του Προέδρου και για άλλες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ο κος Παπαδόπουλος Σπυρίδων  πρότεινε όλος ο χώ-ρος του ΚΕΓΕ να παραμείνει ως χώρος πρασίνου και τα πάρκιν έξω από την πόλη.

5o

 Προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της Χώρας Νάξου και προτάσεις  για την άρση αυτών

  Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλεται  για την επόμενη συνεδρίαση.

6ο

Προτάσεις για αποτε-λεσματικότερη λει-τουργία της Δημοτι-κής Αστυνομίας στα   όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

 

            Αποφασίζει Ομόφωνα

Α.Εισηγείται να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό , για την έκδοση αποφάσεων με κανονιστικές διατάξεις.

Β.Διατυπώνει προτάσεις  για επάνδρωση και εκσυγ-χρονισμό της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία της, ως εξής:

1.Η Δημοτική Αστυνομία   να επανδρωθεί με περισ-σότερα άτομα.

2.Η Δημοτική Αστυνομία να εκσυγχρονιστεί:

α.Με αγορά  μηχανοκίνητων μέσων, β. εγκατάσταση ασύρματων δικτύων σε όλη την πόλη, που θα μπορούν  οι Δημοτικοί Αστυνομικοί  να  κάνουν χρήση χειροκίνητων μηχανών ώστε να διαπιστώνουν την κάθε παράβαση που θα φωτογραφίζεται συγχρόνως και θα μεταφέρεται στο αρχείο (κομπιούτερ )του Δήμου ώστε μετά την πρώτη παρατήρηση, τη δεύτερη φορά θα επιβάλλεται πρόστιμο.

3.Διατυπώνει την επιθυμία να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση η Δημοτική Αστυνομία τους καλοκαιρινούς μήνες .

Γ.Εισήγηση να μην επιτρέπει να τοποθετούνται σκουπίδια και χαρτόκουτα εκτός των κάδων και να σταλλεί έγγραφο από το Δήμο για να ενημερωθούν οι  καταστηματάρχες και  οι Δημότες σχετικά μ΄αυτό.

                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

             ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.