Νάξος, 23/12/2013 ΑΠ:19006
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 154.150/ΨΣ3249-Α2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 327793
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
 
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:  
«Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών»

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το σύστημα είναι:
1) την εφαρμογή διαχείρισης στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Πληροφόρησης Επιβατών με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου. 2) Tην εφαρμογή Κέντρου Συλλογής Τηλεματικών Δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για την συλλογή των στοιχείων και την αμφίδρομη επικοινωνία του συστήματος διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών με όλες τις τηλεματικές οντότητες. 3) Tους υπολογιστές οχημάτων που θα τοποθετηθούν εντός των λεωφορείων και θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού. 4) Tις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα πληροφορούν για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων. 5)τις οθόνες που θα εγκατασταθούν εντός των λεωφορείων και θα ενημερώνουν τους επιβάτες για την επόμενη στάση 6) τα συστήματα πληροφόρησης των πολιτών μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών. Στόχοι του έργου είναι, η βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, η μείωση του κυκλοφοριακού, δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την προσέλκυση επισκεπτών στο νησί. Αναμενόμενα αποτελέσματα, που προκύπτουν με την ολοκλήρωση του έργου είναι  η μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στις στάσεις, μείωση μετακινήσεων με ΙΧ, αύξηση αριθμού επισκεπτών στο νησί. Κρίσιμα σημεία υλοποίησης είναι η σωστή καταγραφή απαιτήσεων για την εκπόνηση της μελέτης, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η καλή λειτουργία του συστήματος, η ολοκληρωμένη κατανόηση των τελικών χρηστών και η αδιάλειπτη συντήρηση του έργου. Δίνοντας μεγάλη προσοχή στα ανωτέρω σημεία αποφεύγονται οι κίνδυνοι μη επιτυχούς  καλής εκτέλεσης της πράξης. Για την τελική παράδοση του έργου θα διενεργηθούν μία σειρά από ελέγχους. Αυτοί αφορούν τα σενάρια δοκιμών αποδοχής χρηστών, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργικότητα που το σύστημα προσφέρει στον χρήστη και τα σενάρια δοκιμών αποδοχής προσωπικού πληροφορικής, τα οποία αφορούν διαδικασίες εγκατάστασης, εκκίνησης, διαχείρισης πόρων, απόδοσης συστήματος, κλπ.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Συνολική ποσότητα ή έκταση:  Ο προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων διακόσια οχτώ Ευρώ και ογδόντα Λεπτών ευρώ (185.208,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150.576,26  €.
Δικαίωμα προαίρεσης για τις υπηρεσίες συντήρησης: 22.586,44 € (χωρίς ΦΠΑ – Ποσό με ΦΠΑ: 27.781,32 €).
Συνολικός Προϋπολογισμός:173.162,70€  (χωρίς ΦΠΑ – Ποσό με ΦΠΑ:212.990,12 €)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:  10 Μήνες.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:  
1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (9.260,44 €).

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού συνολικού τιμήματος  χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  – Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα – Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Είδος διαδικασίας:  Εθνικός Τακτικός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:  
Δημοτική Πύλη: www.e-naxos.eu θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί ή από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  14/2/2014 και ώρα 11:00.
Χρόνος και τόπος διενέργειας:  14/2/2014 και ώρα 11:00.  
Τόπος: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:  Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  
Για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  
Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Υπόψη: Σέρβου Ιωάννη τηλέφωνο:2285360115-114

Συνημμένα Έγγραφα

Φόρμα καταχώρησης στοιχείων υποψήφιων αναδόχων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα
Αργύριος Ανεβλαβής Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.